DDoS Ve DoS Saldırısını Yapmanın Cezası

Türk Ceza Kanununun 244. Maddesinde “bir bilişim sisteminin işleyişini engellemek” suç olarak kabul edilmiş ve yaptırımı 1-5 yıl arası hapis cezası olarak düzenlenmiştir.

DDOS atakları da bu madde kapsamına girebilmektedir. Eğer hedef site, bir kamu kuruluşunun web sitesi ise DDOS atakları yapmanın cezası yarı oranında artırılmaktadır.

Hedef Cihaza Sızmak, Web Site Hacklemek Ve Sosyal Medya Hesaplarını Ele Geçirmenin Cezası

Bilişim sistemine girme suçu, bilişim suçları içerisinde işlenmesi en basit olan suç tipidir. Örneğin, bir kişinin facebook, twitter, instagram, e-mail adreslerine izni olmadığı halde kullanıcının şifresini veya diğer güvenlik önlemlerini devre dışı bırakarak erişmek bilişim sistemine girme suçu olarak cezalandırılır.

Bilişim sistemine girme suçu birbirinden farklı fiillerle işlenebilir. Bunlar, Ağ üzerinden virüsler (komik resimler, kutlama kartları veya ses ve görüntü dosyaları gibi ekler halinde), truva atı (trojan horse), macro virüsü, solucanlar gibi kullanılarak veya sistemin açık kapıları zorlanarak giriş yapılabilir. Bilgisayar veri ve sistemlerine yapılan izinsiz giriş yapan kişi bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.

Eğer ki bilişim sistemine girme fiili nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK m.243/3). Örneğin, bir kişinin facebook veya e-mail adresine girilmesi nedeniyle kayıtlı bilgiler yok olursa sanık bu fıkra kapsamında cezalandırılacaktır.

İnternet Üzerinden Dolandırmanın Cezası

İnternette dolandırıcılık suçu, bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen bir dolandırıcılık ve siber suç türü olduğu için nitelikli dolandırıcılık kapsamındadır. İnternet dolandırıcılığının TCK 158/1f kapsamına girmesi ve nitelikli dolandırıcılık sayılması ise bu suçun cezasının daha ağır olması manasına gelmektedir. İnternet dolandırıcılığı suçunun cezası 4 yıl ile 10 yıl arası hapis cezasıdır. Ayrıca dolandırılan maddi değerin en az 2 katı kadar adli para cezası da hapis cezasına ek olarak verilmektedir.

Kişisel Verileri Ele Geçirme Ve Yayma Suçu

Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi Suçu

Kişisel verilerin ele geçirilmesi fiili, başkasının hakimiyeti altında bulunan bir kişisel verinin, failin hakimiyeti altına girmesi ile gerçekleşir.

Kişisel Verileri Yayma Suçu

Kişisel verilerin yayılması, kişisel verilerin üçüncü kişilere duyurulması veya dağılması anlamına gelmektedir. Kişisel verileri yayma seçimlik hareketi de çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. İnternet üzerindeki bir web sitesinde kişisel verileri yayınlamak, birçok kişiye elektronik posta ile ya da telefondan kısa mesajla göndermek, yazılı ya da görsel medyada yayınlamak gibi hareketler kişisel verileri yayma suçu olarak kabul edilir.

Kişisel verileri bir başkasına verme suçu

TCK md. 136 metninde geçen başkası hem gerçek bir kişiyi hem de tüzel bir kişiyi kapsamaktadır. Örneğin, kişisel veriler bir şirkete hukuka aykırı bir şekilde verildiğinde kişisel verileri başkasına verme suçu oluşur. Kişisel veriler, bu kişilere elden, posta ya da internet üzerinden elektronik posta ile vb. araçlarla verilebilir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK md. 136)

Sosyal Medya Üzerinden Hakaretin Cezası

TCK kapsamında hakaret suçu:

Hakaret suçu, 52374 sayılı Türk ceza kanunu madde 125- 131 arasında düzenlenmiştir. Kanunun 125. maddesine göre;

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlalin Suçu

İki veya daha fazla kişinin, başkaları tarafından bilinmeyeceği inancı ve iradesiyle, belli iletişim araçları kullanarak (internet, telefon, faks, mektup vb.) gerçekleştirdiği haberleşmenin dinlenmesi, okunması, kaydedilmesi veya ifşa edilmesi ile oluşur.

TCK md.132de yer alan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar başlığında düzenlenmiştir. Aşağıdaki seçimlik hareketlerden birinin işlenmesiyle suç meydana gelir:

En az 2 veya daha fazla kişi arasındaki haberleşmenin gizliliğinin üçüncü bir kişi tarafından herhangi bir şekilde ihlal edilmesi (TCK md.132/1-1.cümle),

En az 2 veya daha fazla kişi arasındaki haberleşmenin üçüncü bir kişi tarafından kayda alınmak suretiyle gizliliğin ihlal edilmesi (TCK md.132/1-2.cümle),

En az 2 veya daha fazla kişi arasındaki haberleşmenin üçüncü bir kişi tarafından ifşa edilmesi (açığa vurulması) suretiyle gizliliğin ihlal edilmesi (TCK md.132/2),

Suçun temel şeklinin; yani dinleme veya okuma yoluyla haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır.

Üçüncü bir kişi tarafından, en az 2 veya daha fazla kişi arasındaki haberleşmenin kayda alınmak suretiyle gizliliğin ihlal edilmesi suçunun cezası, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 132/1-2.cümle).

İfşa etme suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun cezası, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 132/2).

Kişisel Verilerin Kaydedilmesinin Suçu

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kimliği belli veya belirlenebilir bir kişiye ait kişisel veri niteliğinde herhangi bir bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi ile meydana gelir.

Hukuka aykırı bir şekilde kaydedilen kişisel verilerin sır olması şart değildir. Kişisel verilerin kaydedilmesi; kişinin, yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, istediğinde başka kişilere açıklayarak ancak sınırlı bir çevre ile paylaştığı, herkes tarafından bilinmeyen veya kolaylıkla ulaşılması ve bilinmesi mümkün olmayan, kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan tüm verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesidir.

Örneğin; başka bir şahsın kimlik bilgilerini bir internet sitesine üyelik kaydı için kullanma; bir eczanenin kendisinden ilaç satın alan tüm insanlara ait kişisel bilgileri (veri niteliğinde) bilgisayara kaydetmesi; bir laboratuvarın az bulunan bir kan grubuna sahip hasta bilgilerini kaydetmesi gibi haller kişisel verilerin kaydedilmesi suçuna vücut verir.

Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 135/1).

Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md. 135/2).